Novice

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN PIŠKOTKI

 

POLITIKA ZASEBNOSTI V DRUŽBI AUTOCOMMERCE D.O.O.

Pred vami je dokument, s katerim vas seznanjamo z vašimi pravicami glede varstva osebnih podatkov, ki ste jih zaupali družbi Autocommerce d.o.o., Baragova 10, 1000 Ljubljana, in z nameni, za katere družba uporablja vaše podatke. Dokument podaja informacije, ki so vam lahko v pomoč v zvezi z uresničevanjem vaših pravic.

 

V naši družbi se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skrbno in v skladu s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

 

1. Podatki o upravljavcu podatkov

 

Naziv:

Autocommerce d.o.o.

Sedež:

Baragova ulica 10, 1000 Ljubljana

Davčna številka:

SI75253992

Matična številka:

5670209000

Direktor:

Rasto Oderlap

Telefon:

01/588 35 00

Spletni naslov:

http://www.autocommrerce.si  

Naslov e-pošte:

info@autocommerce.si, gdpr@autocommerce.si

Dejavnost glede na SKD:

45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili

 

2. Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo

Osebne podatke strank pridobivamo iz različnih virov, predvsem pa nam jih zaupajo stranke ob nakupu ali izkazanem interesu za nakup vozila oziroma drugega izdelka, ob izvajanju poprodajnih in servisnih storitev, ob sklenitvi poslovnega razmerja ter v okviru promocijskih aktivnosti izdelkov in storitev. Podatke pridobivamo tudi posredno v sklopu izvajanja storitev ter vodenja evidenc stanja in uporabe vozil, določene podatke pa ustvarjamo sami z obdelavo podatkov za namene poročanja, analiz ipd. Vse zbrane podatke in informacije obdelujemo za namene opravljanja svojih poslovnih aktivnosti ter v zvezi s storitvami, ki jih družba izvaja.

 

V okviru opravljanja svoje dejavnosti družba zbira in obdeluje predvsem naslednje kategorije osebnih podatkov, kot so med drugim:

 

  • Podatki o stranki ali posamezniku, kot so kontaktni podatki, demografski osebni podatki z izkazanimi interesi, podatki o posamezniku kot vozniku ali uporabniku vozila ter podatki o stanju podanih privolitev za obdelovanje osebnih podatkov.
  • Podatki o vozilu v lasti ali uporabi posameznika, ki so povezani s posamezno stranko oziroma so lahko del digitalne servisne knjižice.
  • Podatke o pogodbenem razmerju, opravljenih storitvah, nakupih in financiranju ter korespondenci, ki se vodi v povezavi s posamezno stranko.
  • Podatki o izvajanju trženjskih aktivnosti v povezavi s posameznikom.
  • Tehnični podatki, ki jih družba obdeluje v sklopu varovanja premoženja družbe ali preprečevanja gospodarske škode, prevar in goljufij ter ustreznosti in varnosti delovanja informacijskega sistema.

 

3. Zakaj obdelujemo vaše podatke oziroma jih smemo obdelovati

Autocommerce d.o.o. obdeluje zbrane osebne podatke strank prvenstveno za namene sklenitve in izpolnjevanja pogodbenega razmerja oziroma izvedbe posamezne storitve: prodaje vozila, dodatne opreme ali rezervnih delov, financiranja vozila, servisiranje vozila in druge morebitne poprodajne storitve, prodaja izdelkov v sklopu spletne trgovine, uveljavljanje garancijskih in reklamacijskih zahtevkov, spremljanje zadovoljstva stranke in podobno. Podatke obdelujemo tudi za namene neposrednega trženja storitev in izdelkov, preverjanja zadovoljstva strank ter organizacije promocijskih dogodkov (predstavitve novih vozil in produktov, nagradne igre …).

 

3.1 Obdelava podatkov na podlagi pogodbenega odnosa, zakonskih obveznosti upravljavca ali zakonitega interesa upravljavca

Autocommerce d.o.o. stremi k minimizaciji obdelave osebnih podatkov in si prizadeva od svojih strank zbirati le podatke, ki so nujno potrebni za izvajanje pogodbe, zakonskih obveznosti ali zakonitega interesa družbe. 

 

Primarna podlaga za pridobitev in obdelovanje osebnih podatkov je predvsem pogodbeno oziroma obligacijsko razmerje, ki upošteva nacionalno davčno zakonodajo ter predpise s področja varstva potrošnikov, predpise s področja motornih vozil in varnosti prometa, predpise s področja splošne varnosti proizvodov ter poslovnih zahtev proizvajalca vozila.

 

Če posameznik, ki želi opraviti nakup ali z družbo skleniti poslovno razmerje, ne bo posredoval vseh podatkov oz. se ne bo strinjal z obdelavo podatkov, ki so potrebna za izpolnjevanje poslovnega razmerja ali zagotavljanje storitve, ima Autocommerce d.o.o. ob manjkajočih bistvenih podatkih možnost, da pogodbenega razmerja ne sklene oziroma storitve ne opravi. Prav tako se lahko zgodi, da posameznik ni upravičen do posebne obravnave s strani proizvajalca, do popustov ali drugih ugodnosti s strani proizvajalca. Za odstop od poslovnega razmerja in/ali zadržanje izvedbe storitve v primerih, ko niso bili posredovani vsi nujni podatki, družba ni odškodninsko odgovorna.

 

Podatki za izvajanje pogodbenih razmerij ter storitev se lahko posredujejo proizvajalcu vozil Daimler AG, Nemčija, za potrebe nadzora kakovosti vozil in storitev, garancijske ali reklamacijske zahtevke in pridobitev posebnih prodajnih pogojev in ugodnosti. Tako pridobljenih podatkov Daimler AG, Nemčija, ne bo uporabljal za druge namene ali za namene neposrednega trženja brez vaše dodatne izrecne privolitve.

 

Autocommerce d.o.o. lahko na podlagi veljavne zakonodaje oz. predpisov s področja motornih vozil in splošne varnosti proizvodov opravi poizvedbo v evidenci registriranih vozil v Republiki Sloveniji in pridobi podatke o tem, katera oseba je lastnik ali imetnik drugih pravic na posameznem vozilu proizvajalca Daimler AG (Nemčija), če je to potrebno za izvedbo odpoklica vozil ali servisnega ukrepa zaradi resne nevarnosti za varnost cestnega prometa, zdravje ali zaščito okolja, ki jo pomenijo ta vozila ali njihovi deli.

 

Osebne podatke družba obdeluje tudi zaradi zakonitega interesa, ki ga v zvezi z izvajanjem dejavnosti ima. Med te aktivnosti se lahko uvrščajo vse ali samo nekatere od naštetih: (1) pošiljanje sporočil z vsebino, ki se nanašajo na produkte in storitve družbe, (2) izvedba nujnih servisnih ukrepov, (3) obdelava podatkov s ciljem izboljšanja produktov in storitev, (4) za identifikacijo in preprečitev gospodarske škode ali goljufij, (5) za namene ugotavljanja učinkovitosti promocijskih aktivnosti in oglaševanja, (6) za zagotovitev varnosti informacijskih sistemov.

 

Osebne podatke družba, kot zastopnik proizvajalca vozil Daimler AG (Nemčija), obdela ter po potrebi neposredno stopi v stik z vami v sklopu uresničevanja zakonitih upravičenih interesov upravljavca in/ali proizvajalca za namen izvedbe vnaprej nenapovedanih servisnih ukrepov ter odpravo morebitnih napak vozila.   

 

Z namenom varovanja ljudi in premoženja družbe družba izvaja videosnemanje in hrambo posnetkov fizičnih oseb ali vozil, ki vstopajo v poslovne prostore oziroma so na zemljišču v lasti družbe. V takšnem primeru ste o tem obveščeni s posebnim obvestilom, ki je objavljeno na vidnem mestu.

Z namenom varovanja premoženja družbe Autocommerce d.o.o. pri nadomestnih, testnih vozilih ali vozilih, danih v najem, spremlja lokacijo in način uporabe vozila ter po potrebi neposredno stopi v stik z uporabnikom nadomestnega ali testnega vozila.  

Autocommerce d.o.o. ne sprejema odločitev glede posameznikov, ki bi temeljile zgolj na avtomatizirani obdelavi, oblikuje pa profile, a le na podlagi podane privolitve posameznika.

 

3.2  Obdelava podatkov na podlagi privolitve stranke

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na privolitvi stranke, ki družbi omogoča uporabo podatkov za celovito obravnavo stranke, obveščanje o dogodkih, posebni personalizirani in segmentirani ponudbi, novostih in ugodnostih, za posredovanje revij, brošur in drugega reklamnega gradiva o ponudbi družbe in proizvajalcev vozil, ki jih družba zastopa ali prodaja, kar se izvede na podlagi podatkov o izkazanih interesih, opravljenih ali pričakovanih nakupih, opravljenih storitvah, izvedenih aktivnostih vzorčenja ter anketiranja strank, statistične obdelave podatkov o strankah, ugotavljanja uporabe storitev ter drugih raziskav trga.

 

Če stranka ne poda privolitve za posamezen namen, ga poda delno ali privolitev prekliče, bo Autocommerce d.o.o. takšno stranko obveščal le v primerih in na načine, ki jih brez osebne privolitve dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, brez segmentiranja in profiliranja in podobno).

 

Na dogodkih v organizaciji družbe se občasno izvaja slikovno snemanje, kar vključuje fotografiranje udeležencev oziroma video snemanje dogodka. O tem družba predhodno obvesti udeležence in od njih pridobi ločeno privolitev k tovrstni obdelavi njihovih podatkov. Pri slikovnem snemanju dogodkov si Autocommerce d.o.o. pridržuje pravico, da udeležence slikovno posname tudi brez njihove izrecne privolitve, če gre za slikovno snemanje večjega števila udeležencev, pri katerem posameznik ni osrednji motiv slikovnega posnetka, in zato ni mogoče trditi, da fotografija predstavlja njegov osebni podatek.

 

Podaja privolitve je popolnoma prostovoljna in ni pogoj za nakup ali sklenitev pogodbe. Če se stranka odloči, da je ne želi podati, oz. jo pozneje prekliče, to nikakor ne zmanjšuje njenih pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja z družbo, oz. zanjo naproti družbi Autocommerce d.o.o. ne predstavlja dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

 

Vedno velja zadnja podana privolitev. Če stranka na izjavi ne navede datuma, velja datum prejema privolitve v družbi oz. datum vnosa privolitve v IT-sistem družbe. Če stranka z novo/poznejšo privolitvijo ne prekliče že danih privolitev (npr. pusti okence prazno), se šteje, da je predhodna privolitev še veljavna.

 

Če stranka želi spremeniti ali preklicati že podano privolitev, to lahko stori z izpolnitvijo posebnega obrazca, ki ga dobi v vseh prodajno-servisnih centrih družbe. Preklic privolitve je mogoč tudi prek spletne strani z izpolnitvijo splošnega kontaktnega obrazca oziroma s sporočilom po elektronski pošti na naslov gdpr@autocommerce.si.

 

Autocommerce d.o.o. bo zahtevo stranke po preklicu privolitve zabeležil in jo začel uveljavljati najpozneje 15 dni po prejemu.

 

Če stranka ne želi sprejemati sporočil po elektronski pošti, se lahko odjavi od prejemanja sporočil z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v sporočilu, ali pa nam pošlje zahtevo na elektronski naslov gdpr@autocommerce.si.

 

Preklic privolitve oziroma odjava ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

4. Spletne strani, elektronska pošta in digitalna socialna omrežja

Spletne strani družbe Autocommerce d.o.o.  so javno dostopne in namenjene uporabi in informiranju širše javnosti, komuniciranju s strankami, omogočajo pa tudi uporabo drugih funkcionalnosti. Obiskovalci spletne strani se lahko vselej prostovoljno odločite, kdaj in kako želite stopiti v stik z družbo in katera brezplačna interaktivna orodja (npr. informativne izračune) boste uporabljali. Pri uporabi brezplačnih interaktivnih orodij uporabnikov ni mogoče identificirati.

Posamezniki lahko na družbo Autocommerce d.o.o. oz. na elektronske naslove, objavljene na  spletnih straneh družbe, naslovite tudi elektronsko sporočilo. V tem primeru se prostovoljno odločite, katere osebne podatke nam želite zaupati.

Ob vsakem obisku spletnih strani, ki jih upravlja Autocommerce d.o.o., se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, obiskana podstran, čas in trajanje obiska in podobno). V sklopu teh namenov spletne strani uporabljajo piškotke, katerih narava je podrobneje predstavljena v Politiki uporabe piškotkov na spletni strani. Ti podatki se obdelujejo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani, za izboljšanje delovanja spletnih strani in za zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov.  

Na spletnih straneh uporabljamo vtičnike Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Google maps in Google +, ki vam omogočajo uporabo funkcij teh digitalnih socialnih omrežij oziroma ponudnikov vsebin (primeroma kot všečkanje; objavljanje sporočil; povezovanje, deljenje in javno objavljanje vsebin; ogled video zapisov; pregledovanje zemljevidov ter določanje lokacije družbe Autocommerce d.o.o. ali lokacije posameznih poslovnih partnerjev ter podobno).      

Ob uporabi teh vtičnikov se vzpostavi neposredna povezava s strežniki teh digitalnih socialnih omrežij oziroma ponudnikov storitev in del podatkov o uporabi teh storitev prek strani, ki jih upravlja Autocommerce d.o.o., se deli s ponudniki teh storitev in se v odvisnosti od vaših nastavitev lahko obdeluje za njihove nadaljnje namene, vključno za oglaševanje in neposredno trženje. V odvisnosti od vaših nastavitev pri uporabi teh posameznih digitalnih socialnih omrežij se v posamezno digitalno socialno omrežje posreduje tudi del vaših osebnih podatkov (na primer elektronski naslov, vaša identiteta v okviru posameznega digitalnega socialnega omrežja, IP-naslov, vaša lokacija in podobno).

Autocommerce d.o.o. prek digitalnih socialnih omrežij Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn stopa v stik s posamezniki in širšo javnostjo, zaradi česar je pomembno, da se posamezniki seznanijo tudi s pravili teh omrežij oz. z njihovimi politikami zasebnosti ter z nastavitvami zasebnosti.

 

Kadar dostopate do računa Facebook ali spletnih storitev Autocommerce d.o.o. prek digitalnih socialnih omrežij ali se povežete s storitvijo družbe prek digitalnega socialnega omrežja, lahko podatki o vas vključujejo tudi uporabniško identifikacijo in/ali uporabniško ime, ki je povezano s posameznim digitalnim socialnim omrežjem, vse podatke ali vsebine, za katere dovolite, da jih digitalno socialno omrežje deli z nami, kot je prikazana fotografija, elektronski naslov ali seznam prijateljev, in vse podatke, ki ste jih javno objavili v zvezi s posameznim socialnim omrežjem.

 

Podrobnejše informacije o namenih in obsegu obdelovanja osebnih podatkov s strani ponudnikov digitalnih vsebin lahko pridobite neposredno pri ponudnikih teh storitev, upravljavcih teh socialnih digitalnih omrežij oziroma neposredno v okviru teh digitalnih socialnih omrežij.    

Družba Autocmmerce d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito vaših osebnih podatkov v okviru navedenih socialnih omrežij, spletnih storitev ter vseh njim pripadajočih spletnih mest.

 

5. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci družbe Autocommerce d.o.o. in pogodbeni obdelovalci družbe, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe zaradi izvajanja svoje dejavnosti.

 

Med interne uporabnike uvrščamo prodajne in servisne svetovalce, serviserje, vodje organizacijskih enot, administratorje in računovodske delavce, tržnike ter poslovodstvo družbe. Med pogodbenimi izvajalci so zunanji izvajalci tehničnih storitev na področju oskrbe vozil, dobavitelji programske opreme, skrbniki informacijskih sistemov, revizorji, tiskarji, klicni centri, odvetniki, marketinške agencije in podobne kategorije uporabnikov.

 

Vse uporabnike družba skrbno izbira in presoja, ali pri izvajanju svojega dela ali dejavnosti spoštujejo zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Uslužbenci družbe do podatkov dostopajo v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.

 

Vsi navedeni uporabniki so zavezani spoštovati določila predpisov o varovanju osebnih podatkov. Na podlagi pogodb so zavezani k varovanju zaupnih podatkov in k spoštovanju ter varovanju osebnih podatkov strank.

 

Seznam pogodbenih obdelovalcev podatkov, s katerim družba sodeluje, lahko stranka pridobi na podlagi podane zahteve na gdpr@autocommerce.si.

 

Določeni podatki so skladno z veljavnimi nacionalnimi zakonskimi zahtevami ali na njihovo zahtevo posredovani državnim organom in nosilcem javnih pooblastil.

 

6. Hramba osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov se razlikuje na podlagi meril posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so zbrani ali nadalje obdelovani, oz. do poteka zakonsko predpisanega roka hrambe. Zaradi zakonskih obvez se podatki v večini primerov hranijo 10 let od zadnjega nakupa ali opravljene storitve. Osebni podatki se po izpolnitvi obdelav oz. po poteku roka hrambe izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo oz. če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

 

Posamezna privolitev velja za čas trajanja poslovnega razmerja ter 10 let po prenehanju tega oziroma 10 let po podani privolitvi v drugih primerih ter se hrani še pet let po prenehanju veljavnosti. Če stranka privolitev prekliče, družba njenih podatkov za ta namen ne uporablja več. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolite pred njenim preklicem.

 

Osebni podatki se izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo najpozneje po poteku koledarskega leta, ko je bil dosežen namen, zaradi katerega so se podatki zbrali, ali je potekel zakonsko določen rok hrambe.

 

7. Pravice strank

Vsak posameznik, čigar osebne podatke obdeluje družba, ima pravice, ki so posamično predstavljene v nadaljevanju.

 

Prejete zahtevke posameznikov, podane prek elektronske pošte ali v poslovnih enotah družbe, bo družba obravnavala tekoče ter je dolžna na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu.

 

Kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko družba (1) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevnega ukrepa ali (2) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

 

Pravica posameznika do dostopa podatkov: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njimi, in do enostavnega uresničevanja te pravice v razumnih časovnih presledkih, da bi se seznanil z obdelavo in preveril njeno zakonitost.

Družba mora zagotoviti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo, oz. zahtevane informacije posredovati posamezniku brezplačno. Za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, lahko zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

 

Pravica do popravka: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim ter ob upoštevanju namenov obdelave, in pravice do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

 

Pravica do izbrisa: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; (2) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; (3) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

 

Pravica do omejitve obdelave: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da družba omeji obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki družbi omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; (2) je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; (3) družba osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; (4) je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu z zgornjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval družbi, in da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na privolitvi ali se obdelujejo na podlagi pogodbe in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na zahtevo posameznika se podatki prenesejo k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

 

Pravica do ugovora: Posameznik, čigar osebni podatki se obdelujejo na podlagi zakonitega interesa upravljavca ali za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, lahko tovrstni obdelavi kadarkoli ugovarja.

 

8.  Pravica do vložitve pritožbe pri informacijskem pooblaščencu

Zoper molk upravljavca (če ne odgovori stranki v zakonskem roku enega meseca) ali zoper zavrnilni odgovor upravljavca je mogoča pritožba, za reševanje katere je pristojen informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

 

9.  Končne določbe

Autocommerce d.o.o. si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev Politike zasebnosti za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Politika zasebnosti je na voljo na sedežu družbe, vseh poslovnih enotah družbe in na spletnih straneh www.autocommerce.si.

 

Za vse, kar ni posebej določeno s Politiko zasebnosti ali s pogodbo, veljajo določila veljavne zakonodaje.

 

Predmetni dokument velja in se uporablja od 25. maja 2018, ko bo tudi objavljen na spletnih straneh družbe in ko bodo strankam dostopni vsi v dokumentu navedeni obrazci, zahteve in informacije.

 

Ljubljana, 24. 5. 2018                                                                             

Rasto Oderlap
Autocommerce, d.o.o.
Direktor družbe

 

 

PIŠKOTKI

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik ob obisku našega spletnega mesta in ne škodijo vaši strojni ali programski opremi. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

Uporabo piškotkov v Evropski uniji (EU) določa Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah 2002/58/ES, katere člen, ki se nanaša na piškotke in podobne tehnologije, je bil spremenjen z Direktivo 136/2009.

V slovenski zakonodaji uporabo piškotkov določa Zakon o elektronskih komunikacijah oziroma ZEKom-1 (Uradni list št. 109/2012), katerega člen 157 predstavlja pravno osnovo za skrb za zasebnost uporabnikov spleta.

 

Zakaj so piškotki potrebni? 

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.

Trgovec vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Trgovec lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Trgovec lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti Trgovec zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

 

Nekaj  primerov uporabe piškotkov:

  • za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske
  • za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave
  • za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi
  • za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani
  • za delovanje določenih storitev so nujni (npr. spletne banke, spletne trgovine in druge oblike e-poslovanja, …)

 

Onemogočanje piškotkov

Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku.

Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate. 

 

Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom. Sledenju Google Analytics lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi.

 

Piškotki, uporabljeni na tem spletnem mestu

_utma Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google Analytics
_utmb Statistika ogledov spletne strani 30 minut Google Analytics
_utmc Statistika ogledov spletne strani Trajanje seje Google Analytics
_utmv Statistika ogledov spletne strani Trajanje seje Google Analytics
_utmz Statistika ogledov spletne strani 6 mesecev Google Analytics
EtrgovinaAC Prikazovanje obvestila o prijavi na e-novice 1 leto e-trgovina.autocommerce.si
cookiescriptaccept Prikazovanje obvestila o piškotkih 1 leto e-trgovina.autocommerce.si

 

Pnevmatike Kolekcija MB

Po dimenziji:

Vrsta avtoplašča:

Po blagovni znamki:

Razvrsti po:

Več
sponzor
Continental Dunlop Sava Goodyear Autocommerce Spletna trgovina Autocommerce